Общи условия на Artemigo.com

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между АРТЕМИГО ЕООД, ЕИК 205446581, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 151, вх. Ж, ет. 6, ап. 17, наричано по-долу „ARTEMIGO”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

Данни за контакт:
имейл адрес: [email protected];
телефон: 0879970049

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ARTEMIGO” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „ARTEMIGO”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „ARTEMIGO”.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и ARTEMIGO договор. Обработването на личните данни става съгласно Политиката за поверителност на Сайта.

 

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – artemigo.com и всички негови подстраници.
Потребител – е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.
Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.
Договор за продажба – договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.
Търговец – физическо или юридическо лице, регистрирано като Търговец, което предлага своите стоки на Сайта.
Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договор за, покупко-продажба и доставка на предлаганите на Сайта на “ARTEMIGO” стоки.
(2) Предлаганите на Сайта услуги се предоставят от регистрираните на Сайта Търговци.

 

ПОРЪЧКА

Чл. 2. (1) Потребителите използват интерфейса Сайта, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите на Сайта стоки.
(2) След избиране на една или повече стоки, предлагани на Сайта, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.
(4) Необходимо е Потребителят да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.
(5) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 

ЦЕНИ

Чл. 3. (1) Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на Сайта към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
(3) Търговците си запазват правото да променят по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 4. (1) Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

 

ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 6. (1) Потребителят извършва плащанията за предоставяните стоки по договорка с Търговеца.

Чл. 7. „ARTEMIGO” по никакъв начин не администрира плащанията между Търговеца и Потребителя.

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 8. (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
(3) „ARTEMIGO“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
(4) За упражняване правото на отказ Потребителят има възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или да ползва имейла за контакт.. В тези случаи „ARTEMIGO“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му от договора.
(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
(7) „ARTEMIGO“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „ARTEMIGO” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
(9) Когато във връзка с изпълнението по договора „ARTEMIGO“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „ARTEMIGO“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
(10) След надлежно упражняване на правото на отказ от договора от Потребителя „ARTEMIGO” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

Чл. 9. (1) Потребителят няма право да се откаже от договора, когато негов предмет са стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 10. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
(2) Потребителят няма право на рекламация при разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори
(3) Потребителят няма право на рекламация при естественото износване на стоките
(4) Потребителят няма право на рекламация при разлика в размера до 2 см
(5) Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 11. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието.

Чл. 12. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката.
(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „ARTEMIGO“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Чл. 13. (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
(2) Рекламацията се подава устно на посочения от „ARTEMIGO“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “ARTEMIGO“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
касова бележка или фактура;
протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 14. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.
(2) Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Ако “ARTEMIGO“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Чл. 15. (1) „ARTEMIGO“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
(2) Когато „ARTEMIGO“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл. 16. (1) „ARTEMIGO“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

Чл. 17. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 18. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Сайта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ARTEMIGO” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ARTEMIGO”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ARTEMIGO”, „ARTEMIGO” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Сайта.

Чл. 19. (1) „ARTEMIGO” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) „ARTEMIGO” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „ARTEMIGO” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. (1) „ARTEMIGO” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

(2) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ARTEMIGO” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 21. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 22. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 23. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 24. (1) „ARTEMIGO” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ARTEMIGO” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 25. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

„ARTEMIGO” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта.
„ARTEMIGO” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Обработването на личните данни става съгласно Политиката за поверителност на Сайта.
На сайта могат да се регистрират само лица над 16 години. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 16 години.

„ARTEMIGO” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „ARTEMIGO” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.
“ARTEMIGO” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.

Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ARTEMIGO”, да изрази съгласие с Общите условия.
Чрез натискане на виртуалния бутон с текст „Регистрация“ или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. „ARTEMIGO” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “ ARTEMIGO” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ARTEMIGO” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “ ARTEMIGO” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „ARTEMIGO”.

Потребителят може да управлява потребителския си профил на сайта: да следи историята на направените поръчки, да управлява настройките си за защита на личните данни да следи историята на направените поръчки, да управлява настройките си за защита на личните данни

Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия .
Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.
Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „ARTEMIGO” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

 

Формуляри

Формуляр за отказ от договор (изтегли в .docx формат)

Формуляр за рекламация (изтегли в .docx формат)

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА ПАРТНЬОРИ

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между АРТЕМИГО ЕООД, ЕИК 205446581, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 151, вх. Ж, ет. 6, ап. 17, наричано по-долу „ARTEMIGO”, от една страна, и ползвателите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта, от друга.

Данни за контакт:
имейл адрес: [email protected];
телефон: 0879970049

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате услугите, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „ARTEMIGO”.

 

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – artemigo.com и всички негови подстраници.
Потребител – е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
Търговец – пълнолетно физическо лице или юридическо лице, представлявано от законния си представител, което предлага своите стоки на Сайта.
Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.
Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

 

ПРЕДМЕТ И СРОК

„ARTEMIGO” предоставя на регистрираните Търговци достъп до платформа, намираща се на интернет страницата artemigo.com, на която те могат да публикуват обяви за предлаганите от тях стоки.
На Сайта Търговците предлагат картини и други произведения.
Търговците предоставят предлаганите от тях стоки на Потребителите от свое име и носят пълна отговорност за точното и пълно изпълнение на поетите от тях договорни задължения.
Настоящият договор се сключва без срок и може да бъде прекратен от всяка от страните съгласно уреденото в настоящите Общи условия.

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОФИЛ

Профил на Търговец могат да регистрират пълнолетни физически лица и юридически лица чрез законните си представители.
За да се регистрира профил на търговец се изисква предварителна регистрация като Потребител
Регистрацията се извършва след изпращане на заявление за регистрация от Търговеца до ARTEMIGO посредством формата за регистрация на Сайта.
ARTEMIGO разглежда заявлението, без да е ангажирано със срок, и по своя преценка допуска или отказва регистрацията.
Търговецът се регистрира на Сайта с уникално потребителско име и парола. Информацията в профила на Търговеца включва имена/ наименование, телефон, имейл, адрес, банкова сметка, както и данни за публикуваните от Търговеца обяви, направените поръчки на предлаганите от него стоки и поведението му на сайта.
След получаване на одобрение от ARTEMIGO лицето получава качеството Търговец и може да се ползва от допълнителните права и задължения съгласно настоящите Условия за ползване.
Търговецът има право да заяви изтриване на профила си, заедно с всички активни и неактивни обяви.
Всяка кореспонденция, извършена до посочения в профила на Търговеца имейл, се счита надлежно получена от отсрещната страна.
Търговецът се задължава да спазва Общите условия за потребителите на Сайта.

 

ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА

При създаване на обява Търговецът е длъжен да опише точно и ясно предлаганата стока или услуга, наличното количество и цената, както и ясно и недвусмислено да определя условията за ползване на промоционални предложения като отстъпки, премии и подаръци, ако има такива.
При качване на изображение то трябва да бъде в достатъчно висока резолюция, така че да може да репрезентира предоставяната стока или услуга правдоподобно и без да въвежда в заблуждение.
Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието, в това число телефони, уеб – адреси, връзки към такива, скайп или други средства за дистанционна комуникация.На Сайта Търговците предлагат картини и други произведения.
ARTEMIGO може по всяко време по своя преценка да свали дадена обява от Сайта.
С поръчването на предлаганата от Търговеца стока или услуга Потребителят отправя оферта към Търговеца за сключване на договор. Търговецът има правото да откаже сключване на договор, когато важни обстоятелства налагат това.
Договорът между Потребителя и Търговеца е сключен от момента на потвърждаване на поръчката от Търговеца.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Търговецът се задължава да:
спазва настоящите Общи условия и да спазва всички свои задължения;
да информира ARTEMIGO за всичко, което може да има значение за изпълнението на задълженията на страните съгласно Общите условия;
ARTEMIGO се задължава да:
да предоставя необезпокояван достъп до Сайта ;
да указва съдействие на Търговците при ползването на предоставяните услуги;

 

ПЛАЩАНИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Търговецът дължи заплащане на възнаграждение за всяка отделна продажба в размер на по договаряне.
Всички плащания за предоставяните от Търговеца стоки се извършват директно към Търговеца.
Търговецът се задължава да изпълнява с грижата на добрия търговец поетите договорни задължения към Потребителите на сайта. Отношенията по повод предоставяните услуги от Търговеца се уреждат от актуалните Общи условия за потребители, публикувани на сайта.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

Търговецът получава и обработва лични данни за Потребителите на Сайта, необходими за изпълнението на сключения между него и Потребителя договор.
Търговецът получава и обработва лични данни за Потребителите на Сайта, събирани в процеса на договаряне за сключване на договор.
ARTEMIGO събира и обработва личните данни на Търговеца с цел предоставянето на услугите, предмет на настоящите общи условия.
Търговецът се задължава да спазва Политиката за поверителност на Сайта на ARTEMIGO.
Търговецът декларира и гарантира, че е приел всички необходими мерки и е осигурил законосъобразното обработване на личните данни на Потребителите.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ARTEMIGO” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ARTEMIGO” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ARTEMIGO”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ARTEMIGO”, „ARTEMIGO” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителя или Търговеца не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ARTEMIGO”.
„ARTEMIGO” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „ARTEMIGO” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

„ARTEMIGO” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
ARTEMIGO има право едностранно да прекрати договора с Търговеца и в случаи, че се установи или обосновано може да се предположи нарушаване на авторски права на трети лица, както и ако Търговецът публикува данните си за контакт в обявата или по друг начин заобикаля правилата на Общите условия.
Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ARTEMIGO” или прекратяване поддържането на уебсайта му.
Всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на 3 дни писмено предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Писмената форма се счита спазена и с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

„ARTEMIGO” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ARTEMIGO” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

  • No products in the cart.